Algemene Voorwaarden Korulu – Versie 2021.01 

 Algemene Voorwaarden KORULO 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) van Korulo – Lorenz Van Nerum, Willemsstraat 23 bus 1, 3000 Leuven – ondernemingsnummer 0760333906 (hierna Korulo). 

1. Toepasselijkheid – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk offerte, aanbod en tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten (hierna “Dienst” of “Diensten”) die aan professionele klanten (d.i. klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf) (hierna de ‘Klant”) worden aangeboden. De toepassing van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Bestelling – Door aanvaarding of het plaatsen van een bestelling sluit de Klant onherroepelijk een overeenkomst met Korulo. Op dat moment vangt de overeenkomst aan. De toepassing van artikel 1794 B.W. wordt uitgesloten. Korulo behoudt zich het recht voor om (a) de bestelling of een deel ervan, te annuleren wegens omstandigheden die Korulo niet kon voorzien of gerelateerd zijn aan derde partijen (hierna “Derde Partijen”) met wie Korulo samenwerkt (b) de bestelling of een deel ervan niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren bij niet volledige betaling van facturen op de vervaldag of in geval van faillissement, ontbinding of staking van betaling van de Klant of indien de Klant betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie (hierna “Financieel Onvermogen”). 

3. Prijzen en prijsaanpassingen – Prijzen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijsoffertes zijn vrijblijvend. Prijsoffertes en prijzen voor terugkerende Diensten (zoals bijvoorbeeld onderhoud van de website), kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in werkzaamheden of wijzigingen in prijszetting door Derde Partijen. Korulo houdt zich tevens het recht voor om de prijs van de bestelde Dienst jaarlijks te indexeren. 

4. Uitvoering van de overeenkomst – Voor de uitvoering van de overeenkomst is Korulo gerechtigd Derde Partijen in te schakelen. Korulo en deze Derde Partijen onderschrijven uitsluitend een middelenverbintenis ten aanzien van de Klant. Een door Korulo aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Korulo niet. Op de Klant rust een essentiële verplichting tot medewerking, zoals onder meer (a) het tijdig aanleveren van inhoud (zoals bv. foto’s, beelden, teksten, muziek, hierna “Materiaal”) en volledige en duidelijke gegevens om de Dienst op te starten, en (b) het tijdig geven van opmerkingen en een goedkeuring alvorens Korulo tot openbaarmaking, verveelvoudiging of een ander gebruik van de bestelde Dienst overgaat. Overschrijding van de leveringstermijn wegens een gebrekkige medewerking, of om enig andere reden, geven de Klant geen recht op schadevergoeding, noch op slechts gedeeltelijke betaling van het oorspronkelijke factuurbedrag, noch tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst. Dit is ook het geval, wanneer er fouten zijn in het resultaat van de Dienst, waarvoor de Klant goedkeuring heeft gegeven. 

5. Betalingsverplichting – Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de 15de kalenderdag na de factuurdatum, tenzij anders is bepaald in de offerte. Indien Korulo een voorschot vraagt, zal de Dienst opgestart worden na ontvangst van het voorschot. Korulo behoudt zich het recht voor om gedurende een bestelling, periodiek, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden te factureren. Indien op vervaldag geen volledige betaling is ontvangen van een factuur, zal zonder enige verdere ingebrekestelling en van rechtswege een verwijlinterest van 1 % per begonnen maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Korulo zal in dat geval de Klant in gebreke stellen. Indien het nog verschuldigde factuurbedrag na de regularisatie periode vervat in de ingebrekestelling nog steeds niet volledig ontvangen is door Korulo, zal dit bedrag verhoogd worden met 10 %, met een minimum van € 125, ten titel van forfaitaire schadevergoeding (bovenop de verwijlintresten). De administratieve en (buiten)gerechtelijke inningskosten zijn volledig voor rekening van de Klant. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen, en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld, is Korulo gerechtigd om de Dienst op te schorten, waaronder het offline halen van de website, tot volledige betaling. Betwistingen dienen binnen acht (8) kalenderdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Korulo kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. 

6. Gebruik van Hosting Dienst 

Indien de Dienst bestaat in het ontwikkelen van een website, doet Korulo beroep op een Derde Partij, de hosting provider (hierna de “HP”) voor de shared hosting van de website. Korulo selecteert zorgvuldig de HP met aandacht voor betrouwbaarheid en een sterke beveiliging. Korulo heeft de Klant geïnformeerd over de beschikbare schijfruimte en databaseruimte. Indien via de HP ook mailbox(en) ter beschikking worden gesteld, heeft Korulo de Klant geïnformeerd dat de opslagruimte die wordt toegekend beperkt is en dat bij het overschrijden hiervan niet langer e-mails kunnen verzonden worden. De Klant dient de website en de mailboxen steeds te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksregels die door de HP worden opgelegd en geraadpleegd kunnen worden via de volgende link : https://www.combell.com/nl/over-combell/acceptable-use-policy, en die een integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. In het bijzonder, zonder beperking, onthoudt de Klant zich (a) om de website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden of schade berokkenen aan derden (b) om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de website te plaatsen of te verspreiden (c) van spamming en het verzenden van massa e-mail (d) van activiteiten die server onredelijk zwaar belasten of die misbruik maken van de schijf -en databaseruimten die bedoeld zijn voor normale website-gerelateerde opslag. 

7. Gebruik van Domeinregistratie Dienst 

Indien de Klant de opdracht geeft om de door haar gekozen domeinnaam te registreren, zal Korulo deze opdracht uitvoeren, zonder garantie op registratie. Na registratie wordt de Klant de exclusieve eigenaar van de domeinnaam. De registratie geldt voor één jaar die loopt vanaf de datum van de registratie en wordt jaarlijks vernieuwd, tenzij deze dienst tijdig door de Klant wordt opgezegd. Korulo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de registratie van de domeinnaam door een derde, als die vrijkomt ingevolge het niet-verlengen van de domeinnaam. De Klant zal de domeinnaam gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gebruiksvoorwaarden van toepassing op de extensie van de domeinnaam. Procedurekosten om reden van een onrechtmatige registratie van de domeinnaam, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of onrechtmatig gebruik, zijn te laste van de Klant. 

8. Intellectuele eigendom – Korulo behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alle door haar ontworpen ideeën, concepten, materialen e.d. in het kader van de bestelde Dienst, tenzij anders overeengekomen. De Klant zal deze intellectuele eigendomsrechten respecteren en afzien van handelingen die daaraan afbreuk zouden kunnen doen. Overdracht ervan kan enkel uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. De Klant zal over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten beschikken inzake de domeinnaam die ter registratie wordt aangeboden en inzake het materiaal en gegevens die hij aanlevert. De Klant geeft een gratis licentie aan Korulo en de Derde Partijen om het materiaal en gegevens te gebruiken en te bewerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Indien Materiaal dat wordt gebruikt in een Dienst een inbreuk blijkt te zijn op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt Korulo zich het recht voor om het betreffende Materiaal te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. 

9. Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens – Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die werd verkregen in het kader van de overeenkomst. Partijen dienen de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 te respecteren (“Privacywetgeving”). Korulo treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Klant zelf betreffen. Deze verwerking wordt verricht in overeenstemming met het privacybeleid van Algemene Voorwaarden Korulu – Versie 2021.01 

Korulo dat kan geraadpleegd worden via de link: https://korulo.be/privacybeleid. Daarnaast treedt Korulo bij het verlenen van sommige Diensten (bv. website hosting) op als verwerker van persoonsgegevens van de Klant. In deze gevallen heeft Korulo toegang tot persoonsgegevens die de Klant zelf heeft bekomen als gegevensverantwoordelijke (bv. gegevens die bezoekers of klanten van de Klant achterlaten in een webshop of een contactformulier). Korulo zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken binnen de grenzen van de instructies van de Klant. De Klant treedt hierbij op als gegevensverantwoordelijke, en dient ervoor te zorgen dat zij op haar beurt de privacywetgeving respecteert. Korulo heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens van de Klant zo veel mogelijk te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. De persoonsgegevens van de Klant die opgeslagen zijn in de systemen van Korulo en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Klant, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd behalve deze persoonsgegevens die Korulo dient te bewaren op basis van wettelijke verplichtingen of mogelijke geschillen. De Klant is akkoord dat Korulo samenwerkt met Derde Partijen in de uitvoering van de overeenkomst (vb. de HP). Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Klant en de Klant stemt hiermee uitdrukkelijk in. Korulo zal in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Privacywetgeving plaatsvindt. 

10. Creditvermelding – Behoudens een andersluidend akkoord is Korulo gerechtigd om haar creaties te signeren en/of te voorzien van haar identificatieteken, conform de beroepsgebruiken. De Klant geeft haar akkoord om Korulo demogelijkheid te geven voor promotiedoeleinden naar haar te refereren, behoudens uitdrukkelijk verzet. 

11. Duur – Beëindiging – De initiële termijn van de overeenkomst wordt vermeld op de bestelling. Indien geen termijn vermeld is, heeft de overeenkomst een looptijd van 12 maanden (hierna “Initiële Termijn”). Na afloop van de Initiële Termijn, wordt de overeenkomst telkens verlengd voor een dezelfde termijn als de Initiële Termijn, tenzij deze schriftelijk werd opgezegd door een van de partijen uiterlijk 3 maanden vóór de datum waarop de overeenkomst zal worden hernieuwd. Bij Financieel Onvermogen van de Klant en/of bij het niet-naleven door de Klant, geheel of gedeeltelijk, van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, heeft Korulo het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen na een ingebrekestelling met een regularisatietermijn van acht (8) kalenderdagen. Ze behoudt zich het recht voor om schadeloosstelling te vorderen van de Klant dat minimaal gelijk is aan het totale bedrag van de bestelde Dienst voor de overeengekomen termijn. Tevens heeft Korulo het recht om in hogergenoemde gevallen onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk op te schorten, waaronder het offline halen van de website, en/of het verwijderen van het Materiaal of de gegevens van de website. De Klant heeft noch bij beëindiging, opschorting of verwijdering van Materiaal recht op schadevergoeding of enige terugbetaling. 

12. Verantwoordelijkheid – De Klant is eindverantwoordelijke voor de inhoud van de Dienst. Dit impliceert dat uitsluitend de Klant verantwoordelijk is (i) voor het Materiaal of andere gegevens, de inhoud van de website ontwikkeld op verzoek van de Klant en de keuze van de domeinnaam (ii) voor de juridische gevolgen van de bestelde en goedgekeurde Dienst (iii) voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, reglementering, deontologische codes, specifieke gebruiksregels van Derde Partijen e.d. die verband houden met de bestelde Dienst en (iv) voor juridische documenten, vermeldingen, kennisgave en/of toestemmingen vereist onder de toepasselijke regelgeving in verband met de bestelde Dienst. Korulo is daarenboven niet verantwoordelijk voor schade die de Klant zou lijden door: (i) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de bestelde Dienst, waaronder de website, mailbox en externe platformen waarop gegevens van de Klant worden gepubliceerd (ii) een gebrekkige of laattijdige dienstverlening door Derde Partijen (iii) virussen, ongewenste e-mail, indringers via onbewaakte poorten of andere informatica-criminaliteit vanwege derden, of andere gebreken in de beveiliging (iv) verlies van gegevens die de eindgebruiker heeft doorgestuurd naar de Klant (vb. via het contactformulier). Korulo is aansprakelijk voor een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid. Korulo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de Klant, hulppersonen en/of Derde Partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. Indien Korulo tekort zou schieten aan haar contractuele verplichtingen zoals hoger in deze paragraaf 12 omschreven, en indien Korulo aansprakelijk zou worden gehouden voor de directe schade die de Klant daardoor lijdt, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde (over een periode van de laatste 12 maanden) van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Schade waarvoor Korulo op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de Klant deze binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan meedeelt. 

13. Vrijwaring – De Klant zal Korulo en de Derde Partijen zonder voorbehoud vrijwaren en schadeloosstellen voor elke aanspraak van derden en Derde Partijen in het kader van de door de Klant bestelde Dienst, daarin begrepen, maar niet beperkt tot, elke aanspraak met betrekking tot (a) beweerde intellectuele eigendomsrechten (b) het gebruik van de domeinnaam (c) Materiaal en gegevens die door de Klant aan Korulo of Derde Partijen bezorgd zijn, toegankelijk zijn gemaakt of gehost worden en (d) inbreuken tegen toepasselijke wetgeving, reglementeringen, deontologische codes en specifieke gebruiksregels van Derde Partijen. 

14. Overmacht – In geval van overmacht is Korulo niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Zij heeft de keuze om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst te beëindigen, zonder schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd te zijn aan de Klant. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Korulo, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer de niet of niet-tijdige levering van Derde Partijen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website. 

15 Toepasselijk recht – Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd bij geschillen. 

16. Slotbepalingen – Partijen zijn niet gerechtigd om de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming. Wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig in zoverre deze schriftelijk werden overeengekomen. Korulo heeft het recht om, mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn twee (2) weken na de kennisgeving, tenzij de Klant zich hiertegen schriftelijk verzet binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving. In dat geval blijven de bestaande Algemene Voorwaarden van toepassing uiterlijk tot het einde van de lopende termijn. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Korulo het recht om de nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.