ALGEMENE BEPALING 

De website https://korulo.be (hierna, de “website”) wordt aangeboden door: Lorenz Van Nerum (hierna Korulo), Willemsstraat 23, 3000 Leuven – ondernemingsnummer: BE0760333906.  

Korulo respecteert de privacy van haar klanten, prospecten en de gebruikers van de website (hierna:  “u” en “uw”). 

Korulo verwerkt persoonsgegevens die worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”). 

Toegang tot de website en/of het gebruik van de Diensten (zoals hierna gedefinieerd) impliceert uw aanvaarding van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). staat Korulo toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, uw persoonsgegevens te verwerken die Korulo via de websitevia sociale media, tijdens contactmomenten of anderzijds van u ontvangen in het kader van de diensten die Korulo aanbiedt (hierna de “Diensten”). In principe verkrijgt Korulo uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest u te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. In dat geval raadt Korulo  u aan om het privacybeleid van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door hen worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media registratie functie. Korulo stuurt geen van de persoonsgegevens die u aan Korulo via de website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. 

Het Privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die op de website worden gehost en alle bedrijfspagina’s die door Korulo op sociale netwerken worden beheerd. De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Hoewel Korulo tracht enkel links te voorzien naar websites die haar hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, is Korulo niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Wanneer links op de website van derden aanklikt, is het raadzaam eerst de privacy verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonsgegevens vrij te geven. 

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@korulo.be. 

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN PERSOONSGEGEVENS 

Korulo is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.  

bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde Diensten is weliswaar onmogelijk wanneer de verwerking weigert. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT, EN DE DOELEINDEN ERVAN  

Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website  

Wanneer u de website bezoekt worddoor middel van onder meer cookies, pixel tags of soortgelijke technologie automatisch anonieme informatie verzameld en geregistreerd, zoals onder meer :  

Uw browservoorkeuren; 

De datum en het tijdstip van toegang tot de website en andere verkeersgegevens; 

De bezochte pagina’s; 

Het type domein waarmee u verbinding maakt met internet; 

Het IP-adres dat aan u is toegewezen (indien verbonden); 

Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie; 

Het gebruikte platform en / of besturingssysteem; 

De zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website te vinden; 

Demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijdscategorie, categorieën van interesses). 

Korulo verwerkt  deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Het analyseren, aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruik van de websitehet nagaan van acties van websitegebruikers, het meten van het succes van marketingcampagnes, en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Korulo om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 

Het personaliseren van uw ervaring op de website via cookies en het vergemakkelijken van het navigeren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming 

Voor verdere informatie met betrekking tot “cookies”, verwijzen we naar het Cookiebeleid.     

 

Verwerking van persoonsgegevens bij het leveren van diensten omtrent marketingaudio en grafisch ontwerp  

Wanneer u beroep doet op een dienst van Korulo, of hiernaar informeert, kan Korulo volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken 

Contact gegevens (zoals voor- en achternaam, bedrijfsadres, email adres, telefoonnummer); 

Betaalinformatie (bankrekeningnummer, IBAN en BIC /SWIFT, kredietkaartnummer, vervaldatum); 

Factuurinformatie, waaronder ondernemingsnummer; 

Communicatie inhoud tussen u en Korulo, waaronder inhoud die door u is gegenereerd zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen en vervolgens deelt met Korulo (en mogelijk anderen); 

Bijkomende gegevens die nodig zijn om u te identificeren en/of voor het leveren van de Diensten. 

Korulo verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Het beheer van uw account met het oog op het gebruik van de Diensten (desgevallend via de website) zoals behandeling van vragen, verzoeken en klachten, offerte aanvragen, administratie van klanten, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle over kredietwaardigheid, ondersteuning, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door werd gevraagd (indien klant), of de legitieme belangen van Korulo om uw verzoeken te behandelen (indien geen klant); 

Het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie met u (indien klant) met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door werd gevraagd en een wettelijke verplichtingen die rust op Korulo (voornamelijk fiscale en boekhoudkundige verplichtingen). 

Wanneer u beroep doet op bepaalde online marketing Diensten van Korulo (zoals b.v. het bouwen van een website of het uitwerken van een sociale media campagne), kan Korulo de persoonsgegevens zoals hoger onder punt 3.1.1 opgesomd over uw bezoekers en klanten verzamelen en verwerken.  

Korulo verwerkt deze persoonsgegevens vermeld in voorgaande paragraaf, uitsluitend met het doel u op een geanonimiseerde manier statistieken te bezorgen met betrekking tot uw producten en Diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u  werd gevraagd. 

Verwerking van persoonsgegevens voor het delen van relevante informatie en updates  

Wanneer u beroep doet op een dienst van Korulo, of hiernaar informeert, kan Korulo volgende contactgegevens verzamelen en verwerken: voor- en achternaam, bedrijfsadres, email adres, telefoonnummer. 

Korulo verwerkt deze persoonsgegevens met het doel whitepapers, nieuwsbrieven, en updates met betrekking tot haar Diensten aan te bieden, evenals elk ander nieuws over haar, en om u op haar evenementen uit te nodigen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (indien geen klant) of de legitieme belangen van Korulo om haar klantenrelatie te behartigen (indien klant) 

Verwerken van persoonsgegevens in het kader van klantenfeedback en promotiedoelenden  

Korulo verzamelt klantenfeedback, waaronder informatie die deelt over uw ervaring met Korulo’s Diensten. Deze informatie omvat, naast uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email, ook uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen, quotes, foto’s en andere feedback. 

Korulo verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Het verbeteren van haar Diensten, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Korulo om haar Diensten te optimaliseren; 

Het promoten van haar bedrijf, met als rechtsgrond de uitdrukkelijke toestemming van de klant.  

 

Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden  

3Wanneer u de website bezoektworden door middel van onder meer cookies, pixel tags of soortgelijke technologie automatisch anonieme informatie verzameld en geregistreerd, zoals opgesomd in paragraaf 3.1.1. Tevens verzamelt Korulo de contact gegevens zoals vermeld in paragraaf 3.3.1.  

Korulo verwerkt deze persoonsgegevens tevens voor de volgende doeleinden: 

Het aanbieden van advertenties die zijn afgestemd op uw interesses via gerichte reclame, ook wel remarketing genoemd, via cookies of gelijkaardige technologieën, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. 

Het toezenden (online en offline) van directe marketing, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden ten aanzien van Diensten die niet identiek of analoog zijn aan die waarvoor u al een beroep gedaan hebt op Korulo, tenzij u eerder expliciet heeft toegestemd hiervoor.  

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, behoudt u het recht om u op elk moment kosteloos te verzetten tegen dergelijk gebruik. Het enige dat nodig is, is dat u uw verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@korulo.be. 

Naast bovenvermelde persoonsgegevens is het mogelijk dat Korulo over bijkomende persoonsgegevens beschikt, voor zover deze door u worden meegedeeld.  

 

DE WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERKREGEN 

Via de website: door het invullen van het contactformulier op onze website;  

Via pop-up op website die toelaat om “live” te chatten; 

Via telefoon: wanneer telefonisch uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft; 

Via e-mail: wanneer een e-mail aan een @korulo.be e-mailadres richt; 

Via het gebruik van cookies, zoals hierboven uitgelegd en verder gedetailleerd in ons Cookiebeleid; 

Via het gebruik van pixel tags of soortgelijke technologie; 

Via de off-line communicatie kanalen (zoals briefwisseling of tijdens een contactmoment). 

 

MEDEDELING AAN DERDEN 

Korulo behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Korulo kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën van derden verstrekken voor zover deze informatie nodig is voor de doeleinden zoals hoger opgesomd:  

Dienstverleners van IT-technische diensten (zoals voor statistische doeleinden, communicatiedoeleinden, marketing-doeleinden, messaging services, hostingdoeleinden, ondersteuning bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services); 

Onderaannemers voor het uitvoeren van specifieke opdrachten ; 

Consultants, financiële, juridische en fiscaal adviseurs; begeleiders van jonge ondernemers; boekhouders; 

Overheidsinstanties en -autoriteiten in verband met wettelijke verplichtingen; 

Verzekeraars, verkopers, leveranciers, fabrikanten, dienstverleners en deskundigen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst in individuele gevallen. 

De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, of vereist door de toepasselijke wetgeving. 

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat Korulo uw persoonsgegevens moet mededelen ingevolge een gerechtelijk bevel,  waarvan Korulo uitgaat dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin Korulo betrokken wordt. 

 

UW RECHTEN 

Korulo onderwerpt niet aan geautomatiseerde beslissingen. 

beschikt over de volgende rechten onder de GDPR 

Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (zie paragraaf 1); 

Recht van inzage: u kan steeds inzage hebben in de persoonsgegevens die Korulo over u verwerkt, of controleren of deze zijn opgenomen in de database; 

Recht op verbetering: Korulo neemt alle redelijke maatregelen met het oog op het actueel houden van uw gegevens; indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht Korulo te verzoeken om deze te verbeteren; 

Recht van verzet: kan u op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens wegens ernstige en legitieme redenen; 

Recht op verwijdering: kan op elk moment verzoeken voor de verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van deze die Korulo wettelijk verplicht is te bewaren; 

Recht op beperking van de verwerking: u kan eveneens voor een beperking van de verwerking verzoeken wanneer u verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is; 

Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die Korulo verwerkt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen; 

Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.  

U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen per e-mail: info@korulo.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contact” op de website. Korulo zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.  

In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kan uitschrijven voor de nieuwsbrief en andere commerciële communicatie, gratis en zonder motivering.U kan zich uitschrijven door een email te sturen naar het volgende adres: info@korulo.be of door te klikken op de link ‘uitschrijven’ zoals onderaan weergegeven in elke email. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens een vordering tot schadevergoeding instellen voor de Belgische burgerlijke rechtbanken. 

 

BEWAARTIJD 

Korulo bewaart uw persoonsgegevens voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken en in functie van de contactuele relatie. 

 

BEVEILIGING 

Korulo heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang derden van persoonsgegevens verzameld zo veel mogelijk te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Korulo neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door worden meegedeeld, te verzekeren. erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, stemu ermee in dat Korulo niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou leiden door een onrechtmatig of foutief gebruik van uw persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben. 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met het Privacybeleid,  het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. 

 

TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

Korulo geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wetgeving zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.  

 

UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID 

Korulo kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan te bezorgen via de website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbanken op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals onderaan weergegeven in dit document. Indien niet akkoord gaat met een wijziging aan het Privacybeleid, stop dan onmiddellijk het gebruik van de website, en vraag de verantwoordelijke voor de verwerking om je persoonsgegevens te schrappen zoals hierboven beschreven. 

 

GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES 

Indien Korulo zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, dan wil dat niet zeggen dat Korulo afstand van haar rechten heeft gedaan, die zij heeft volgens dit Privacybeleid heeft.  

De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Korulo zal deze bepaling vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft. 

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK 

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven exclusief bevoegd. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, gaat u ermee akkoord dat beide partijen dit in onderling overleg proberen op te lossen, en waar aangewezen, met behulp van bemiddeling. 

 

Privacybeleid laatst bijgewerkt op 09 – 12 – 2019